Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności dotyczy Przychodni weterynaryjnej oraz stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego działającego w domenie www.animali.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony.


1. Administrator

1.A. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Przychodni weterynaryjnej oraz ze strony Sklepu internetowego, Klientów, Kupujących i Użytkowników, jest Marek Przędzik prowadzący działalność gospodarczą Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków ul. Na Błonie 61B NIP 944-122-28-00.

1.B. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).


2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter lub w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Ponieważ kupujecie Państwo leki albo inne produkty dla swoich zwierząt przetwarzamy również informacje dotyczące sprzedawanych leków, wyrobów medycznych, dodatków żywieniowych specjalnego przeznaczenia – nazwa, postać, dawka, ilość.


3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.A. Świadczenia usługi lekarsko-weterynaryjnej przez okres prowadzenia kartoteki na rzecz właściciela zwierzęcia, aż do momentu likwidacji kartoteki na żądanie właściciela zwierzęcia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.B. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.C. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem strony internetowej, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.D. Umożliwienia korzystania z usługi telefonicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;

3.E. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w kartotece zwierzęcia lub Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach usługi telefonicznej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.F. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi ochrony zdrowia zwierzęcia, produktów oferowanych przez Administratora, aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.G. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Sklepu internetowego aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;


4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.A. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.B. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera .

4.C. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Przychodnią weterynaryjną pod adresem przychodnia@animali.pl lub tel.: (+48) 12 6362885. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.A. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.B. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.C. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.


6. Zabezpieczenie Danych

6.A. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.B. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.


7. Pozostałe postanowienia

7.A. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.B. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.C. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.