Przychodnia weterynaryjna. Firma rodzinna od 1990r.
Regulamin

Regulamin

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego pod adresem www.animali.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pomocą strony internetowej działającej w domenie www.animali.pl w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość na podstawie niniejszego Regulaminu.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.

Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

odbywa się języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Właścicielem Sklepu internetowego jest Marek Przędzik prowadzący działalność gospodarczą Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków ul. Na Błonie 61B na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; NIP 944-122-28-00.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w zakładce „Koszty dostawy” Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 6. W ramach zawieranych umów Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność zamówionego w Sklepie internetowym towaru, a następnie wydać mu go, a konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę.

Zamówienie

 1. Zamówienie w sklepie internetowym można składać za pomocą:
 2. a) strony internetowej i zamieszczonych na niej elektronicznych formularzy zamówienia; przyjmowane całodobowo przez 7 dni w tygodniu,z wyjątkiem dni wolnych np. urlop ogłoszonych na stronie internetowej Sklepu w dziale Aktualności.
 3. b) poczty e-mail pod adresem sklep@animali.pl; przyjmowane całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni wolnych np. urlop ogłoszonych na stronie internetowej Sklepu w dziale Aktualności. Ta forma zamówienia dotyczy produktów bez ujawnionej ceny detalicznej (zapytaj o produkt) i/ lub z adnotacją odbiór w Przychodni.
 4. c) telefonicznie pod numerem 12 636 28 85 w godzinach 10.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych np. urlop ogłoszonych na stronie internetowej Sklepu w dziale Aktualności. Ta forma zamówienia dotyczy produktów bez ujawnionej ceny detalicznej (zapytaj o produkt) i/ lub z adnotacją odbiór w Przychodni.
 5. Dla przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
 1. W przypadku nieudostępnienia przez Konsumenta danych, o których mowa w pkt. 2, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji zawierającą dane o numerze zamówienia oraz składnikach, na które składają się: zestawienie towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, typu wybranej przez Klienta przesyłki, sposobie płatności oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Płatności

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową lubn  płatność gotówką):
 1. a) płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy :

Bank Pekao 68 1240 4432 1111 0010 5813 7539

 1. b) szybkie płatności elektroniczne online
 2. c) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
 3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na konto lub systemem

płatności elektronicznej, realizowane jest od momentu uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

 1. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności kartą, realizowane jest od momentu

uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Dostawa towaru

 1. Dostawa zamówionych w Sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie RP.
 2. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient w procesie składania zamówienia.
 3. Koszty usług transportowych i czas oczekiwania na dostawę uwidocznione są w procesie składania zamówienia .
 4. Odbioru osobistego towaru dokonuje się w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem : Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków, ul Na Błonie 61BTEL. 12 636 28 85 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00. -19.00 ; sobota 9.00 – 13.00.

Klient nie ponosi opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

 

Reklamacje

 1. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma ukrytą wadę fizyczną lub prawną.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 2, uprawniony

z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie powinien wskazać:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres do korespondencji,
 3. c) adres e-mail,
 4. d) numer telefonu,
 5. e) opis ujawnionej wady (na czym polega),
 6. f) żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości

towaru:

f1) naprawa,

f2) wymiana towaru na nowy,

f3) obniżenie ceny,

f4) odstąpienie od umowy, w przypadku gdy wada jest istotna.

 1. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 5f, należy do konsumenta, jednakże Sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego reklamację.
 2. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 ( po skutecznym doręczeniu reklamacji) , w terminie 21 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
 3. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:
 4. a) za pomocą poczty e-mail:
 5. b) telefonicznie pod numerem 508387343
 6. Wadliwy towar prosimy odesłać lub dostarczyć osobiście Sprzedawcy; adres: Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków, ul Na Błonie 61BTEL. 12 636 28 85
 7. Procedura związana z wykonaniem przez Konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów art.27 Prawa konsumenckiego, , z wyjątkiem kosztów określonych w art.33 i 34 Prawa konsumenckiego, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, którego bieg rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 2. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na formularzu odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego Regulaminu lub w innej formie .zgodnej z Prawem konsumenckim, przed jego upływem:
 3. a) pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy:Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków, ul Na Błonie 61B TEL. 12 636 28 85
 4. b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@animali.pl
 5. osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem : Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków, ul Na Błonie 61B TEL. 12 636 28 85 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00. -19.00 ; sobota 9.00 – 13.00.
 6. W przypadku skorzystania przez klienta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną , Sprzedawca potwierdza klientowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz/rzeczy Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument odsyła rzecz/rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko, na adres: Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków, ul Na Błonie 61B
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca, nie później niż w terminie14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty transportu związane z dostarczeniem towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Zwrot płatności, o której mowa nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 11. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności.
 12. Koszty przesyłki zawierającej zwracane towary ponosi konsument.

WYŁĄCZENIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem sprzedaży jest towar:

 1. a) zapieczętowany, a którego opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i ze względów higieniczno – zdrowotnych nie może zostać zwrócony,
 2. b) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin do użycia,

c)służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( towar na indywidualne zamówienie)

 1. d) dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- adresat NAZWA FIRMY I ADRES

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*)::

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Gwarancja lub rękojmia

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie pozyskane i wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedający nie udziela Konsumentowi gwarancji w rozumieniu art. 577 KC. Sprzedający informuje Kupującego o znanych mu gwarancjach udzielonych przez podmioty trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.
 3. Wszystkie oferowane towary w Sklepie internetowym są objęte rękojmią na zasadach określonych w art. 556 i n. KC.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. Jeżeli zakupiony towar ma wadę, o której mowa w pkt. 4, Konsument jest uprawniony z tytułu rękojmi; zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie powinien wskazać: a) imię i nazwisko, b) adres do korespondencji, c) adres e-mail, d) numer telefonu, e) opis ujawnionej wady (na czym polega), f) żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru.
 6. Żądania, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są: a) naprawa, b) wymiana towaru na nowy c) obniżenie ceny d) odstąpienie od umowy, w przypadku gdy wada jest istotna. Wybór żądania, o którym mowa , należy do konsumenta, jednakże Sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego reklamację.
 7. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 , w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
 8. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:
 9. a) pisemnie na adres biura handlowego Sprzedawcy:
 10. b) za pomocą poczty e-mail:
 11. c) telefonicznie pod numerami
 12. Wadliwy towar prosimy odesłać lub dostarczyć osobiście Sprzedawcy; adres:Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków, ul Na Błonie 61BTEL. 12 636 28 85
 13. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

Dane osobowe – Polityka prywatności

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie internetowym www.animali.pl i umieszczenie ich w bazie Sklepu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonanie przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym.Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera .W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Przychodnią weterynaryjną pod adresem sklep@animali.pl  Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 4. A) Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 5. B) Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem strony internetowej, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 6. C) Umożliwienia korzystania z usługi telefonicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
 7. D) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w kartotece zwierzęcia lub Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach usługi telefonicznej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 8. E) Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi ochrony zdrowia zwierzęcia, produktów oferowanych przez Administratora, aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 9. F) . Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Sklepu internetowego aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 10. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter lub w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Ponieważ kupujecie Państwo leki albo inne produkty dla swoich zwierząt przetwarzamy również informacje dotyczące sprzedawanych leków, wyrobów medycznych, dodatków żywieniowych specjalnego przeznaczenia – nazwa, postać, dawka, ilość.
 11. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Przychodni weterynaryjnej oraz ze strony Sklepu internetowego, Klientów, Kupujących i Użytkowników, jest Marek Przędzik prowadzący działalność gospodarczą Przychodnia weterynaryjna 30-147 Kraków ul. Na Błonie 61B NIP 944-122-28-00. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 12. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu

internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców

minimalnych wymagań technicznych:

- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet) lub za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

- posiadanie aktywnej poczty e-mail,

- współczesna przeglądarka internetowa, w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39 , FireFox 34 , Opera 26 , Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 

 Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
 2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.
 3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.
 6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

 

Subskrypcja Biuletynu Newsletter

Elektroniczny biuletyn informacyjny o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie internetowej Usługodawcy

1.Subskrypcja newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie okienka zawierającego następującą treść:

„ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.animali.pl

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji newslettera”.

 1. Na podany adres elektroniczny Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem aktywacyjnym o następującej treści:

Ze strony naszego sklepu internetowego została wysłana prośba dodania tego adresu e-mail

do listy newslettera, aby to potwierdzić prosimy kliknąć na poniższy link:

Kliknij tutaj, aby potwierdzić subskrypcję do naszej listy

Z prenumeraty naszego newslettera możesz zrezygnować w każdym czasie. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienia. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę po prostu ją usuń. Nie będziesz zapisany do

listy dystrybucyjnej newsletter jeżeli nie klikniesz w link potwierdzający.

 1. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail Usługobiorcy dla celów subskrypcji

newslettera możliwe jest w każdym czasie.

 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie,

bądź przy użyciu elektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody,

którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.

 1. Rezygnacja z biuletynu informacyjnego newsletter możliwa jest również poprzez kliknięcie

na link anulujący subskrypcję, a znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu .c. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone treści reklamowe. Treści te stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.animali.pl i może być przez niego pobrany oraz przechowywany.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów.
 7. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Przychodnia weterynaryjna 30-147  Kraków ul. Na Błonie 61B  NIP 944-122-28-00 a Konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
Koszyk został zaktualizowany